Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ROCKADEMY

Artikel 1 – Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het online inschrijfformulier.

Artikel 2 – Opzegging

  1. Opzegging geschiedt schriftelijk of door middel een compleet ingevuld uitschrijfformulier. De opzegtermijn is één kalendermaand, volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. Om administratieve en organisatorische redenen is het niet mogelijk bij de respectievelijke docent op te zeggen en wordt derhalve niet gehonoreerd.
  2. Als de docent (deels) stopt met zijn werkzaamheden bij Rockademy geldt een opzegtermijn van drie kalendermaanden, volgend op de maand waarin de opzegging van de leerling heeft plaatsgevonden.
  3. Bij een actie of lesprogramma waar een vooraf bepaalde (les)periode overeen is gekomen is tussentijds opzeggen niet mogelijk. Tenzij dit anders vermeld staat in de actievoorwaarden.

Artikel 3 – Betaling lesgeld

  1. Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso. U betaalt een maand vooruit. U ontvangt geen factuur. Bij niet tijdig betalen wordt er  € 10,=  administratiekosten in rekening gebracht. Bij het missen van een les is er geen mogelijkheid tot een restitutie van het lesgeld.
  2. Tijdens de zomervakantie gaat de maandelijkse automatische incasso door. Deze lessen kunt u tot één jaar (12 maanden) na inschrijving benutten middels de “Rock Pass” naast de bestaande les(sen). De Rock Pass geeft recht op zes lessen van 30 minuten en is voor diverse mogelijkheden in te zetten naast de bestaande les.

Artikel 4 – Vakanties

Rockademy houdt de schoolvakanties aan van de basisscholen in Leiden en omgeving (voor data zie www.rockademy.nl). Op zon- en feestdagen is Rockademy gesloten.

Artikel 5 – Absentie leerling

Een les verplaatsen of inhalen kan uitsluitend middels de in artikel 3.2 genoemde Rock Pass. Bij verhindering van de les dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden per sms, whatsapp, of mail aan de directie van Rockademy. Wij wijzen u er op dat u deze les doorbetaalt. Bij langdurige verhindering wordt u verzocht dit via email te melden aan leiden@rockademy.nl. NB: Afspraken omtrent lestijden uitsluitend via Whatsapp of mail met de directie van Rockademy. Onderlinge afspraken tussen leden en docenten worden niet gehonoreerd.

Artikel 7 – Absentie docent

Bij afwezigheid van de docent zal Rockademy zorgen voor een vervanger, of een inhaalles plannen op een nader te bepalen moment.

Artikel 8 – Marketing en reclameacties

  1. Voor lessen van reclameacties (bijv. Groupon, Scoupy e.d.) gaat u akkoord met vaste lestijden. Het is gedurende de actieperiode niet mogelijk om van lesdag(en) en/of lestijd(en) te veranderen. Afzeggen van een les met recht op inhalen is in deze actie niet mogelijk.
  2. Bij gebruik van de jaaractie waarbij de leerling een gratis instrument krijgt is tussentijds stoppen niet mogelijk. Het instrument is bij ontvangst eigendom van de leerling. Rockademy is derhalve niet verplicht tot terug kopen van het instrument.
  3. Beeld- en geluidsmateriaal van Rockademy leerlingen die op Rockademy en/of tijdens evenementen worden gemaakt kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden. Rockademy heeft alle rechten over het beeld en geluidsmateriaal en behoudt zich het recht voor om deze te gebruiken ten behoeve van reclame, informatie en marketing doeleinden. Indien hier bezwaar tegen is dient dit bij inschrijving gemeld te worden.

Artikel 9 – Algemeen

Rockademy behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen. Met deze voorwaarden komen alle eerder vastgestelde algemene voorwaarden te vervallen.